ආදරණීය මතක සුවද

ඔයාගෙ සුමුදු මුහුනෙන් ගලාගෙන ආව ආදරණිය සුවද ගිනිමද්දහනේ රිය කවුලු තුලින් හමාවිත් මගේ මුහුනේ දැවටිලා සිහිල් කල ඒ සීතල සුලගෙන් පවා මට දැනු...